The blood of Jesus – Part 7

Holy Communion continuation
It is an error for you to go through life uri rombe ini Jesu ndakarara mutirongo ndaka shungurudzwa *ndichi* bhadharira hurombe hwako kuti iwe ubudirire uitewo munhu pavanhu
It is an error kuti iwe urarame hupenyu hwekungo joinidzira ini ndakabhadhara pamuchinjiko neropa rangu kuti ubudirire
*chikwereti chakabhadharwa pamuchinjiko* ne ropa ra Jesu
Mweyai uri ku claimer kuti uri wedu … *blood of Jesus answer them*
The blood of Jesus paid the debt
Itai izvi murangarire mhiko itsva yandakaita nemi pagorogota *mhiko ye nyasha*
Kubva zvino nyasha ndodzave kutaura paupenyu hwako kwete kuti unogona sterek kuchengetedza mirayiro kudarika vamwe ndosaka uchikomborerwa sterek
Imhiko ye nyasha … nyasha dzedenga pavanhu venyama
Nyasha dzinoku simudzira iwe usinga dhizevhe kusimukira
Nyasha dzinokuita munhu pavanhu iwe uchito fanirawo kungovewo munhu njee
Nyasha ndodzinoku buditsa muhusinguru kukupinza muhu Mrs vamwe vachi ndenyaira nemakomo kudawo meriechi iyoyi ‼️
*mhiko ye nyasha mudikani* hanzi rangarira iyoyo
Handichaku komborere nokuti uri mutsvene sterek asi nokuda kwe nyasha
I pray for you today nyasha dzedenga ngadzionekwe paupenyu hwako in the name of Jesus

Leave a Reply

Your email address will not be published.