Slider 2

Power must change hands

◄ Luke 10:19 ►

I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you.

Shoko ririkuti takapuwa simba isu reku tsika tsika tichi tswanya nyoka nezvinyavada (mhandu dzedu)
Asi tikazvi tarisisa 👀 izvozvi muvengi ndiye ari kutoita seane simba pahupenyu hwedu 😕
Izvozvi muvengi ndiye ari kutoita seari kutitswanya tswanya achiti tsika tsika
*Hurovha hukatsika nekoko*
Mweya wema miscarriage wotsila nekoko 😕
Mweya wekushaya mbereko uchitsika nekoko
Mweya wekushaya ma customer mu business uchitsikawo nechekoko
Uku spirit husband ichitsika nepapa 🤷🏽‍♀️

Eeeee … ko zvazvipi izvi kana iro shoko richiti l have given you power
*Chiri kuitika ndechichi mudikani* : POWER CHANGED HANDS ‼️

Ndiwe wanga une simba asi wakarara wakarivara wakadekara muvengi akabvuta simba pahupenyu hwako ndiye akutoita seari incharge
Simba ralabvutwa nemuvengi asi isu tave kuti *power must change hands once again*

You must once again be in charge of your life
How ⁉️ How does power change hands from the enemy to your hands ⁉️
Through prayer, fasting and reading the word of God ‼️

3 Replies to “Power must change hands”

Leave a Reply

Your email address will not be published.