Kwete mwana wangu

Nyaya ya Samson tinoiziva tose. Shoko rinoti akanyengedzwa nemukadzi ayinzi Delilah kuti ataure paibva simba rake. Kupera kwayo nyaya iyi tinoku ziva tose. Asi there is an interesting point in this story pana Judges 14:3 ►shoko rinoti His father and mother (bava na mai vaSamson) replied, “Isn’t there an acceptable woman among your relatives or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistines to get a wife?” But Samson said to his father, “Get her for me. She’s the right one for me.”

Baba na mai va Samson vanozama kumutsiura. Vanozama kumu nyengerera kuti atsvage umwe mukadzi asiyane neuyu Delilah asi Samson anoita nharo
Chaasina kuziva kuti rebellion iyi it will cost him
Rebellion iyi ichamu siya amujere
Rebellion iyi ichamuita a laughing stock

Amai ndauya kuzoku sundai, mamgwana musa sarira pa fast yevana. Simukai amai murambe rebellion pavana venyu. Simukai muti kwete mwana wangu. No matter kuti mwana iyeye akura sei or mudiki sei imi ingo simukai. Achiri mudiki kudaro itogarai matoto not my child

Kwete wangu wandaka senga muchibereko for 9 months … noo devil you are a liar not my child
Hunhinhi pamwana wangu ndaramba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.