Chandagwinyira paprayer

Ukaona Munhu anzi uyu ndi chandagwinyira zvezvichi reva kuti munhu iyeye kana ati ari kuda chakati haatsukunyuke kusvika achiwana
Ndiri kutsvagawo vana chandagwinyira muimba ino
Madzimai ekuti kana vati ndakuda munana wangu vanoramba vakabatirira pa prayer kusvika vabata munana iwowo
Ndiri kutsvagawo Vanasikana  vana chandangwinyira vanoti kana vada zveshanduko vanoramba vaka tsungirira pa prayer kusvika zvanaka
Hazvina ndava kuti munamato wangu wane 2 weeks usina kudairwa ….. kusvika ndachibata handisi kuzo zorora kureketa
Hazvina mhosva kuti Mwari vari kuita sevasiri kundinzwa ndicharamba ndichinamata chete kusvika vandinzwa
Hazvina mhosva kuti ndiri kuita sendiri ku gogodza pamudhuri, uchadhirika chete mudhuri iwoyo kana usinga dhiriki Mwari vacha gadzira goni pamu dhuri vondi vhurira
Hazvina mhosva kuti ndatsanya ndatsanyazve asi nyaya haisi kuchinja kusvika zvaita
Iva chandagwinyira panyaya yako iyo
Kusvika wachibata
Iva Chandagwinyira pa prayer
Kusvika ndachibata handisi kuzo zorora kunamata
Handisi kuzo zorora kumuka midnight kusvika baba vayeuka mhuri
Handisi kuzi zorora kutsanya kusvika ndabata mwana mumawoko
Handisi kuzo zorora kutsanya kusvika divine helper andirangarirawo
*THE DEVIL IS A LIAR*

6 Replies to “Chandagwinyira paprayer”

  1. Haleluya mwana komana ndokubata samuel ; chimoto cherudo kachitsve mumarriage mangu divine helpers peace joy love; unity oneness financial breakthru

Leave a Reply

Your email address will not be published.