Slider 1

Ashes on your prayer altar

Kana tichiti there is fire on your prayer altar tiri kureva kuti uri kunamata chaizvo
Une jinja rekunamata
Uri kunzwa manyuku nyuku ekunamata
Ukatanga kunamata apa vanhu vese vanosara vakutsamwira mumoyo vachingoti havachi pedza here sister/momz ava kunamata kwacho 😒
Uri kunamata chaizvo

Asi kana takuti there are ashes on your prayer altar it means the exact opposite ‼️
Hauna simba rekunamata
Hauna hanya nekunamata
Kungo muka kuswera nekurara usina kumbonamata
Ukato namata kwacho munamato wesadza … God bless our food amen
God bless me prayers …😕 yekungotiwo zvinzi *ndazombo namata* 😕
Kunamata kwacho kuri kukusembura
Kunamata kwacho hauku fariri
You can’t pray for long

Many, our prayer altars ane matsito ‼️
Chimoto chekunamata chakaso pera kare ‼️
Chakaso dzima hacho 📌
Hezvino pasara mazimbe ‼️

Dana mechisi inonzi Mweya Mutsve uvati *Ignite my prayer life* set on fire my prayer altar
Batidzai prayer life yangu
Dana *lighter* inonzi Holy Ghost wind of revival to blow away the ashes and spark a fire of revival on your prayer life ‼️

Call on the Holy Spirit let Him revive your prayer life
Usatendera muvengi arambe achidzima moto wekunamata muupenyu hwako
Usatendera usimbe/hunyope hurambe huchidzima moto wekunamata muupenyu hwako
Usatendera kuverengera kunamata kurambe kuchidzima moto wekunamata muupenyu hwako

The devil is a liar

3 Replies to “Ashes on your prayer altar”

Leave a Reply

Your email address will not be published.